אודות


המכון הגיאולוגי הינו מוסד מחקר ממלכתי הפועל במסגרת מנהל מחקר האדמה והים במשרד האנרגיה. המכון מופקד על יצירת מרכז ידע מדעי-יישומי ממוקד ומותאם לצרכים הלאומיים של ישראל בתחום מדעי האדמה, בראייה ממלכתית, להבטחת האינטרס של המדינה ולרווחת תושביה. המכון הגיאולוגי פועל במסגרת משרד האנרגיה כחלק מהמינהל למדעי האדמה והים. במכון כ70 - עובדים תקניים, כ-25 עובדים זמניים וכן 20-25 סטודנטים לתואר שני ושלישי. בנוסף עובדים במכון חוקרים ותיקים, מתנדבים וכן חוקרים אורחים מהארץ ומחו"ל. המכון מקיים מסכת הדוקה של שיתוף פעולה מקצועי עם מוסדות מחקר ממשלתיים, אוניברסיטאות וגורמים אחרים בארץ ובחו"ל. פעילויות המכון מתבצעות במסגרת פרויקטים נושאיים, קצרים וארוכי טווח, בהתאם לתוכנית העבודה ולאור הצרכים הממלכתיים, והציבוריים. פעולות המכון כוללות מיפוי גיאולוגי בקנה מידה משתנה המהווה מידע בסיסי בנושא התשתית הגיאולוגית המבנית וההנדסית של מדינת ישראל חקר תת הקרקע, מחקר ופיתוח מדעי-יישומי, יעוץ ומתן שירותים, ביסוס וקיום יכולות מקצועיות, יצירה של תשתיות אנליטיות, ניטור של פרמטרים גיאולוגים וסביבתיים ובניה ותחזוקה של מסדי נתונים לאומיים. פעילות המכון ממומנת באופן ישיר מתקציב המדינה ומהכנסות מגורמי חוץ. 

      

 

 

יעדי המכון:

המכון הגיאולוגי מהווה גורם מרכזי בתכנון ארוך-טווח של פיתוח בר-קיימא לניצול מושכל של משאבי הטבע בישראל, השתלבות בגיבוש מדיניות לאומית בנושאי התשתית הטבעית, תכנון, פיתוח וניהול, ראויים של התשתית והיערכות נכונה בפני סיכונים טבעיים ומעשי ידי אדם.
המכון ממוקד במתן מענה לצרכי פתוח של פרויקטים לאומיים (כגון מובל ים סוף – ים המלח, התמוטטות מצוק החוף, הערכת הסכנה הגיאולוגית בתשתית הים, אי יציבות התשתית באזור ים המלח, התפתחות הבולענים בים המלח, מפות גיאולוגיות, מפות סיכונים גיאולוגיים וסיסמולוגים, הערכות לסיכוני רעידות אדמה, תוכניות מתאר להבטחת זמינות חומרי גלם לבניה ולתעשייה, חקר מי תהום ומים עיליים, מידול אקוויפרים, יעוץ להנחת תשתיות להולכת גז ודלק, איים מלאכותיים. המכון מבצע עבודות מול גורמי תעשיה (כגון מפעלי ים המלח, חברת הפוספטים) ומשתתף  בהגדרת רגולציות יחד  עם משרדי ממשלה כגון משרד הפנים, משרד הגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון וגופים כגון רשות שמורות הטבע וחברות ממשלתיות.

 

 

תחומי עיסוק עיקריים של המכון:

  • יצירת מפות גיאולוגיות
  • הערכת נכסי הטבע בישראל, ומתן יעוץ לממונים הסטטוטוריים בנושאים אלה.
  • הערכת גורמי התשתית הטבעית לצרכי תכנון ובניה על פני השטח ובתת הקרקע .
  • ניתוח ההזדמנויות הגלומות במצאי המשאבים הטבעיים בארץ.
  • ניתוח הסיכונים הסביבתיים הטבעיים ומעשי אדם.
  • הגדרת תהליכים ומגמות בעלי השלכות על התשתית, על הסביבה והאקלים באזורינו כבסיס לגיבוש מדיניות לאומית .
  • ניטור והקמת מסדי נתונים לאומיים מפורטים כגון בתחומי סטרטיגרפיה, פלאונטולוגיה, קידוחי מים ונפט, פצלי שמן, פוספטים, סיכונים סיסמיים, גיאוכימיה, חקר תת הקרקע.
  • פיתוח שיטות מעבדה והקמת תשתית מעבדתית מעודכנת המהווה תשתית למחקר ישומי ובסיסי.
  • ביצוע מחקרים אשר הוגשו לקרנות מחקר לאומיות ובין לאומיות בנושאי מחקר בסיסי ויישומי בתחום מדעי האדמה והים.

 

 

נושאי המחקר העיקרים:


1. חקר סיכוני רעידות אדמה ופיתוח נושא היערכות המדינה לאירועים קיצוניים
2. אי יציבות תשתית ים המלח: ניתוח התשתית בטווח הקצר ומתן הערכות לטווח הארוך: ניטור, פיתוח שיטות מדידת פרמטרים מגוונים בגוף המים ומחוצה לבניית מודלים
3. אי יציבות מצוק החוף: ניטור, כימות ומידול של תהליך נסיגת מצוק החוף בטווח הזמן הקצר והארוך
4. חקר מדף היבשת והים העמוק: ניטור, ניתוח תהליכים והערכת הסכנה הגיאולוגית
5. חקר מערכות מי תהום ומים עיליים: קידוחי מחקר, ניטור, גיאוכימיה, זיהוי מקורות זיהום ובניית מודלים וכימות תהליכים.  תמיכה במשק המים במציאת פתרונות לתקופות הבצורת תוך היענות מידית לגורמי משק המים במדינה
6. חקר תהליכים סביבתיים וחיזוי השפעתם על הסביבה והאקלים
7. חקר ואיתור אתרים להטמנת פחמן דו חמצני ופסולת רעילה
8. זיהום קרקעות
9. זיהום מקורות מים
10. שינויי אקלים
11. תהליכי מידבור
12. פיתוח אנרגיות חלופיות: תג"ר, אנרגיה גיאותרמלית
13. חקר פצלי שמן ובדיקת הסיכונים הסביבתיים בפיתוח פצלי השמן כמקור אנרגיה חדש בישראל.
14. חקר פוספטים
15. חקר האבק ומקורותיו והשפעתו על קרקעות ועל האקלים
 

הנהלת המכון

אגפים

דוח שנתי לשנת 2017 - המכון הגיאולוגי. מוגש לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1988

דוח שנתי לשנת 2018 - המכון הגיאולוגי. מוגש לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1988

תולדות המכון

עבור לתוכן העמוד