ביופציאס של סדימנטים איאוקנים עשירים בחומר אורגני במרחב הפלגי האוטוכטוני של שולי הלבנט, ישראל


חוקרי המכון:  אורית חיימס-קפצן

מימון: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

רקע וחשיבות המחקר:
התפיסה הרווחת לגבי זמן קיום רצועות הפוריות הגבוהה מתרכזת בקרטיקון, ובקשת הסורית,  אך הסביבה הפליאואוקיאנוגרפית הכללית המשיכה עד לאיאוקן המאוחר, כפי שמעידות רצועות של מרבצי פוספט באיאוקן, החורגות מהרצועה הסטרוקטורלית של הקשת הסורית בהרבה, ומעידות כי אזור הפוריות הגבוהה לא היה קשור אליו במהלך האיאוקן.  אמנם הפציאס הפוספטי רק נוגע לאזורנו ומצוי במרחבים פרוקסימליים יותר, אך בקרטיקון האזור העשיר בחומר אורגני, כדוגמת פצלי השמן, מופיע דווקא ברצועות הדיסטליות יותר. לפי דגם זה הרצועה הפציאלית של הפוריות הגבוהה באיאוקן היתה פזורה על פני מרחבים גדולים ואינה מרוכזת באגני השקעה סינקלינליים. הבנת המערכת האיאוקנית בהקשר של אגירת חומר אורגני ודלדול בחמצן מומס, תוסיף ידע ויעדי חיפוש עתידיים לגזרת הים הפתוח.  שינוי התובנה ביחס למקורות החומר האורגני, מזרמי מעלה מקומיים ועד לפוריות גבוהה על פני כל האזור הפלגי, תתרום לפיתוח מודלים טובים יותר של היווצרות פחמימנים ההולכים ומתגלים במים העמוקים.  יתכן אף כי סממני 'הסנון'(קרטיקון) במערכות הנפט והגז מקורם או חלקם מהאיאוקן, כיוון שהמערכת הפאלאואוקיאנית היתה דומה לזו של הקרטיקון, אך בניגוד אליה, החומר האורגני כבר לא נמצא בתוכה, ואולי נדד משם למאגרים.

מטרות:
אפיון סביבת ההשקעה של הסדימנטים האוטוכטוניים האיאוקניים שמכילים מאספים ייחודיים של פורמיניפרים הידועים כמציינים תנאים של עקת חמצן. עבודה כמותית על מספר חתכים מייצגים, המכילים ריכוזים גבוהים של חומר אורגני ומאסף פורמיניפרה ייחודי של מינים בנתונים סתגלנים לריכוזי חמצן נמוכים עד אנוקסים. בדיקת ההתאמה בין המאפיינים הגיאוכימים למאפיינים הפאוניסטים; הבנת המערכת האיאוקנית בהקשר של אגירת חומר אורגני ודלדול חמצן מומס; והוספת ידע ויעדי חיפוש עתידיים של פחמימנים באזור הים הפתוח.

שיטות:
דיגום מספר חתכים מתאימים ברזולוציה גבוהה.  הפרדת פורמיניפרים בנתונים ופלנקטונים מסדימנטים רכים, או הכנת שקפים מסלעים קשים.  ספירות ונתוני אוכלוסיה ומאסף: מגוון מינים, מספר פרטים, דומיננטיות ושיוויוניות. גילוי תופעות של אופורטוניזם (סתגלנות), ננסיות, או מאספי אנוקסיה קיצונית.  קורלציה בין מאובני הפורמיניפרה לתופעות בשדה – שכבתיות ולמינציה, ביוטורבציה ומאובני עקבות, שכבות שחורות ואדומות, גלאוקוניט.  סקרים בנושאים גאוכימיים שונים: מדידת חומר אורגני שאריתי TOC, ואפיונו.  אנומיליות איזוטופיות של פחמן וחמצן בסדימנט ובדופן הפורמיניפרים המעידות על הצטברות חומר אורגני ומחיה בסביבת עקה.  תכולת פוספט ויסודות קורט כמדד לפוריות המים ולהצטברות חומר אורגני בסדימנט.  תופעות דיאגנטיות ייחודיות לסביבה של עקת חמצן - דולומיט פלגי והמסה\השקעה של סיליקה ביוגנית.  הצעת מודל כוללני למיקום האוקסיקלינה, ואפיון המים התחתונים והשפעתם על המערך הפליאואקולוגי בקרקעית הים האיאוקני.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' חיים בנימיני – אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

 

עבור לתוכן העמוד