אינטראקציה בין תוצרים מומסים של דלק מוקרן עם סלעי חבורת הר הצופים, מחקר ניסיוני

חוקרי המכון:  יהודית הרלבן

מימון: משרד האנרגיה

רקע וחשיבות המחקר:
הקמת תחנת כח גרעינית, מחייבת את הרגולטור לדאוג במעוד מועד לסילוק והטמנה יעילים, בטוחים וארוכי טווח של הדלק המוקרן בכור הכוח. קבורה גיאולוגית נחשבת לדרך הבטוחה ביותר לסילוק דלק מוקרן. מחקר זה מהווה כלי בחיזוי של סוג הריאקציות והתהליכים שיתרחשו במקרה בו רדיונוקלאידים כגון אורניום, צזיום וסטרונציום יתפזרו מהמטמנה הגיאולוגית לסלע הסביבה. העבודה נעשית מתוך מטרה כללית יותר והיא לבחון את אפשרות למקם מטמנה גיאולוגית לפסולת רדיואקטיבית בתת הקרקע במישור ימין.
המחקר המוצע יאפשר לבחון את האינטראקציה בין סלעים קרבונטים מחבורת הר הצופים מתת הקרקע במישור ימין, לתמיסות מימיות המכילות רדיונוקלאידים או מדמיהם, המצויים בדלק מוקרן שמקורו בתחנות כוח גרעיניות וזאת באמצעות סדרת ניסיונות מעבדה. המחקר יערך בשיטת "ניסוי מנתי חד נקודתי" (Single point batch experiment) ובו מי גשם מדמים, שיסומנו ב- U, Sr, Cs  ו Ce (כמדמה לאקטינידים בעלי מצבי חמצון משתנים), יובאו במגע עם שלושה סוגי מסלע, מחבורת הר הצופים, שנדגמו במישור ימין. האינטראקציה סלע-תמיסה תבחן בארבע מקטעי גודל גרגר של כל אחד מהסלעים שנבחרו (גיר, חוואר גירי וחוואר) בתנאים אינרטיים על מנת לדמות את התנאים בתת הקרקע באזור הבלתי רווי . כמו כן, להשוואה יבחן אותו מקטע בתנאים מחמצנים המדמים את אזור הרווי.
כל ניסוי יכלול 15 מבחנות ניסוי (בנפח של 50 מ"ל) כאשר כל מבחנה תדמה אינטראקציה בפרק זמן נתון שלאחריו תופרד התמיסה מהמוצק ויקבע בה ההרכב הכימי לרבות הרדיונוקלידים הרלוונטים. לאחר הניסוי תבחן גם המינרלוגיה של המוצק SEM/EDS)  ו  (XRDוזאת על מנת לבחון במידת האפשר, היווצרות פאזות משניות הקשורות לרדיונוקלידים. להבנה טובה יותר של האינטרקציה סלע-תמיסה בדגש על רדיונוקלידים, יעשה שימוש בתוכנת phreeqC לחישוב הספיציאציה של הרדיונוקלידים השונים.
תוצאות מחקר זה יהוו אחד מהנדבכים בהערכת אי הוודאות ובבניית התרחיש הבטיחותי של הקמת אתר הטמנה עמוק לדלק מוקרן מתחנת כוח גרעינית בתת הקרקע, בחבורת הר הצופים, במישור ימין.
 
מטרות:
מטרת העבודה היא לספק תארוך מדויק ומפורט של הקרטיקון העליון כפי שתואר ב -Meilijson et al. (2014), ושיספק אינפורמציה לגבי איזורים בהם שימור הפאונה גרוע, פערים בחתך וכן קצבי השקעה.

שיטות:
1. דיגום והכנת הדוגמאות לניסויים (תיאור, גריסה וניפוי לגודלי הגרגר הרצויים).
2. אפיון גיאוכימי ומינרלוגי של המדגמים השונים.
3. הכנת תמיסות הניסוי והצבת ניסויים ארוכי הטווח.
4. מדידת ההרכב הכימי של תמיסות הניסוי תוך כדי הניסוי

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
דר עפרה קליין דוד – קמ"ג

עבור לתוכן העמוד