פרויקט ים המלח

תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם:
מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2013-2016

בהחלטת הממשלה מספר 4254 מיום 12.2.2012 הוטל על המכון הגיאולוגי לבצע ניטור, מעקב שוטף ומחקר שעניינם תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם באזור, בדגש על אי יציבות התשתית, תהליכים גיאומורפולוגיים וטקטוניים, ירידת מפלס הים ושינויים בגוף המים. תכנית הניטור והמחקר מתבצעת ע"י המכון הגיאולוגי החל משנת  2012 ומתוכננת להתבצע לפחות עד שנת  2016, באומדן תקציבי כולל של 11 מיליון שקלים. התכנית כוללת ניטור ומחקר של גוף ים המלח, ניטור ומחקרים בתחום קריסת התשתית (בולענים ושקיעות קרקע), השפעות סביבתיות של ירידת מפלס ים המלח ועלייתו הצפויה עם ההפעלה העתידית של תעלת הימים, סיכוני רעידות אדמה וגורמי סיכון אחרים. פעילות זו הינה המשך ישיר של הניטור והמחקר ארוך הטווח שהמכון הגיאולוגי החל לבצע בין השנים 2008-2012 באזור ים המלח כפועל יוצא מהחלטות ממשלה קודמות אשר ביקשו לעקוב ולבחון את הסיכונים הישירים והעקיפים הנובעים מתופעות אי יציבות התשתית באזור. החלטת הממשלה משנת 2012 דורשת להמשיך פעילות זו גם בשנים הבאות תוך הוספת נדבך נוסף לפעילות ארוכת הטווח - ניטור ומחקר גוף המים עצמו. המכון הגיאולוגי נערך ככל שניתן לבצע גם בדיקות נקודתיות באזורים נבחרים לפי בקשות צוות ההיגוי. נכון לתחילת שנת 2015 כוללת תכנית הניטור והמחקר כ – 20 תת מחקרים. בכל אחד מהם מגיש המכון הגיאולוגי סיכומים שנתיים ודו"ח סופי, זאת בנוסף למפות סיכון בתחומים השונים המועברות לגורמי הממשלה במערכות מידע גיאוגרפיות. עד כה הוגשו ששה דו"חות שנתיים המצויים לעיון באתר המכון הגיאולוגי:

http://www.gsi.gov.il/?CategoryID=613&ArticleID=1543
במסגרת התכנית נעשה שימוש במגוון רחב (ומתרחב) של שיטות ניטור ומחקר הכוללות: ליידר מוטס, הדמאות רדאר מלוויינים, איכון רעידות אדמה גדולות וזעירות, גיאופיסיקה רדודה ועמוקה (רפלקציה, רפרקציה, דיפרקציה, רדאר חודר קרקע), GPS, קידוחים עמוקים ורדודים, צילום אופטי בזמן אמת, כימיה ואיזוטופים של מי תהום ומי נגר עילי, ניתוח גיאומורפולוגי, סיבים אופטיים למדידת טמפרטורת המים, ועוד.


 

 

תוצרי המחקר כוללים:

  1. מפות היתכנות להיווצרות בולענים בפורמט ממ"ג המעודכנות אחת לכשנתיים. 
  2. המלצות לגורמי תכנון וביצוע באזור ים המלח לגבי חשד לקריסות תשתית והיווצרות בולענים באזורים מאוכלסים, כבישים, ואתרי תיירות.
  3. הבנה מעמיקה יותר של המנגנונים השונים להתפתחות בולענים.
  4. הבנת התהליכים המתרחשים בגוף המים בהקשר לתכניות ההזרמה של מי ים סוף לים המלח (תעלת הימים) ולקציר המלח בבריכות האידוי.
  5. הבנת התהליכים העתידיים לאורך החוף (בפני השטח ובתת הקרקע) עם ירידת המפלס ועם עלייתו האפשרית בעקבות תעלת הימים.
  6. איתור סיכונים גיאולוגיים נוספים (גלישות קרקע, התנזלות, הגברת גלים סיסמיים, העתקים פעילים).

תוצרי המחקר מועברים לממ"ג הלאומי במרכז למיפוי ישראל ולמגוון רחב של צרכנים ומקבלי החלטות באזור ים המלח ומחוצה לו הכולל את גופי ההנדסה והתכנון במועצות האזוריות, מפעלי ים המלח, חברת נתיבי ישראל, אגף התכנון והועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל), מכון התקנים, המשרד להגנת הסביבה, רשות שמורות הטבע ועוד.

 

 

תכניות עבודה לפרויקט ים המלח - 2018-2019

עבור לתוכן העמוד