מעמד האישה

בעקבות התיקון לחוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט-1959, בדבר ייצוג הולם לבני שני המינים בתפקידים השונים בשירות המדינה, הוסמך נציג שירות המדינה על פי חוק זה, לפעול ככל שניתן, ובנסיבות העניין להשיג באמצעים ובעקרונות של העדפה מתקנת את היעד של ייצוג הולם. בכל משרד ממשלתי, יש ממונה על מעמד האישה שתפקידה לטפל בתלונות של עובדות המכון בנושא של קיפוח, אפליה, ופגיעה במעמדן ובתנאי העסקתן בגין היותן נשים. באחריותה להפיץ בין כל עובדי המכון את החוקים, התקנות, ההוראות והנהלים הנוגעים בנושא מעמדן, זכויותיהן והבטחת ההסדרים למתן הזדמנות שווה לכל עובדות המשרד. בין יתר תפקידיה לטפל גם בנושא של הטרדה מינית.

 

החוק "למניעת הטרדה מינית", תשנ"ח 1998

במרץ 1998 התקבל בכנסת החוק ל"מניעת הטרדה מינית", התשנ"ח 1998. החוק קובע כי הטרדה מינית הנה עברה פלילית. החוק מפרט מהי הטרדה מינית, כיצד ניתן לזהותה, על איזה סוגי יחסים חל החוק ומהן הפעולות שיש לנקוט לטיפול בהטרדה.

הטרדה מינית הוגדרה בחוק כאחת מ-6 התנהגויות אסורות. להלן עיקרי החוק:

סחיטה באיומים כדי להשיג טובות הנאה מיניות;
מעשים מגונים;
הצעות חוזרות (כלומר יותר מפעם אחת) בעלות אופי מיני אל אדם שאיננו מעוניין בכך;
התייחסויות חוזרות למיניותו של מי שאיננו מעוניין בכך;
התייחסות מבזה ומשפילה אל מינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם;
הצעות בעלות אופי מיני או התייחסות מינית לקטין או חסר ישע מטופל נפשי או רפואי, לעובד במסגרת יחסי עבודה, לנותן שירות, תוך ניצול יחסי מרות ותלות והכל גם אם הקורבן אינו מתנגד.

 
"התנכלות" הוגדרה בחוק כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה, בתביעה שהוגשו על רקע הטרדה מינית.

הן "הטרדה מינית" והן "התנכלות" נקבעו בחוק כעילה לתביעה בנזיקין, לרבות נגד מעסיקו של המטריד או המתנכל.

 

אופן הפניה

כל עובד/ת שנתקל/ת במכון הגיאולוגי בהטרדה מינית מהסוגים שהוגדרו לעיל, יש להפנות את תלונתו/ה לממונה על מעמד האישה במכון (הגב' אירה פאר) על מנת שתנקוט בצעדים המתבקשים לטיפול בבעיה.


עובדות יכולות להפנות את תלונתן (במידה ונוח להן יותר) לעו"ד טלילה שחל-רוזנפלד, ממונה על קידום ושילוב נשים בשירות המדינה, טלפון 02-6705583, פקס: 02-6705246.

שמירת הריון

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 35) הארכת חופשת לידה

הודעת נש"מ סח/13 - זכויות הורות

ועדה לסיוע לעובדות מדינה השוהות במקלטים לנשים מוכות

עבור לתוכן העמוד