שימושי אפר הפחם

למרות ההפחתה בשימוש בפחם כמקור אנרגיה לייצור חשמל בישראל, כמות הפחם שנשרפה בתחנות הכוח בשנת 2014 ייצרה למעלה ממיליון טון אפר (מתוכם כ-90% אפר פחם מרחף).
המכון הגיאולוגי עוסק בכלל הנושאים הקשורים לאפיון פחם ואפר הפחם ובהיבטים הסביבתיים הקשורים במגוון השימושים באפר הפחם ביישומים שונים.
בדיקות שגרתיות הנערכות במכון הגיאולוגי הינן בדיקות אפיון של מדגמי פחם ואפר פחם עבור מנהלת אפר הפחם וחברת החשמל. הבדיקות כוללות אפיון מינרלוגי וכימי ובחינה של תשטיפי מיצוי של אפר  פחם מרחף.

למרות שבמדינת ישראל אין צורך בהטמנה בשל הניצול האופטימלי של כלל האפר, בעיקר לצורכי בנייה (http://www.coal-ash.co.il/tab_uses.html), נערכים במכון מחקרים המתמקדים בבחינת שימושים נוכחיים באפר פחם מרחף המיושמים בישראל וכן בבחינת יישומים פוטנציאליים עתידיים כגון:

  • בחינת תשטיפים מתערובות צמנטיות המכילות אפר. (TR-GSI/01/2013 , TR-GSI/02/2015)
  • שימוש קיבוע של בוצת מחצבות באפר פחם לקיבוע פסולות ושילובה בבטון (בשיתוף עם אוניברסיטת אריאל ).

Lieberman, R., Teutsch, N., Cohen, H. (2014). Chemical and surface transformations of bituminous coal fly ash used in Israel following treatments with acidic and neutral aqueous solutions. Energy & Fuels 28: 4657-4665

  • מיצוי וזמינות יסודות קורט ביישום בוצת שפכים המיוצבת בעזרת סיד ואפר פחם מרחף בקרקעות חקלאיות (בשיתוף עם מכון וולקני ושותפים מחו"ל).

 

 Agricultural – Environmental study

 

Leaching and phytoavailability of trace elements in soils amended with coal fly ash- treated biosolids

עבור לתוכן העמוד